โครงการศึกษาการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการเฝ้าระวังและเตือนภัยดินถล่ม ภายใต้ความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก

Publish Year International Conference 1
2011 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายอิทธิ สงวนดี, "Efficient Rainfall Estimation Algorithms for Thailand using GEO Satellite Data", The 2011 International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES 2011), 27 มกราคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inนางสาววัชรี วีรคเชนทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์, รองศาสตราจารย์, exนายอิทธิ สงวนดี, "การประมาณปริมาณน้ำฝนในประเทศไทยด้วยข้อมูลอินฟราเรดจากดาวเทียม FY-2C", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย