โครงการ"ศึกษาปริมาณ E.coli,Lacid bacteria และ Salmonella ในน้ำสกัดมูลสุกร

Publish Year International Conference 3
2016 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, "Study on Timing of Storage Manure and Incubated Laying Japanese Quails Manure Extract on Pathogenic Bacteria Content", The 2 nd Environment and Natural Resources Imternational Conference (ENRIC 2016), 16 - 17 พฤศจิกายน 2016, เมืองอยุธยา อื่นๆ ประเทศไทย
2015 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "Effects of Storage on Pathogenic Bacteria Content of Layer Manure Extract", The 5th International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries., 27 - 30 ตุลาคม 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "ผลของการเก็บบ่มต่อปริมาณของแบคทีเรียที่ก่อโรคในน้ำสกัดมูลสุกร", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน