การใช้ประโยชน์จากเถ้าเหง้ามันสำปะหลังในรูปอิฐดินซีเมนต์