การอินทิเกรตในเวลาโดยระเบียบวิธีพีโอดีสำหรับคำนวณสมการการไหลน้ำตื้น

Publish Year International Journal 5
2012 exธิดา พงศ์สงวนสิน, exดร. คำรณ เมฆฉาย, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Adaptive TVD-RK Discontinuous Galerkin Algorithms for Shallow Water Equations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 257-273
2012 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exสิอร หาสาร์สศรี, "Finite Element Method for Dissolved Oxygen and Biochemical Oxygen Demand in an Open Channel", Procedia Environmental Sciences, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 1019-1029
2012 exศิโรจน์ ศิริทรัพย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Online Projective Integral with Proper Orthogonal Decomposition for Incompressible Flows Past NACA0012 Airfoil", Modelling and Simulation in Engineering, ปีที่ 2012, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2012
2011 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSirisup, S., "On-line and off-line POD assisted projective integral for non-linear problems: A case study with Burgers' equation", International Journal of Computational and Mathematical Sciences, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2011, หน้า 93-101
2011 inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Modified Predictor-Corrector WAF Method for the Shallow Water Equations with Source Terms", Mathematical Problems in Engineering, ปีที่ 2011, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2011, หน้า 1-17
Publish Year International Conference 3
2011 exธิดา พงศ์สงวนสิน, exดร. คำรณ เมฆฉาย, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Adaptive Discontinuous Galerkin Method for 1D Advection Equation", Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2011, 18 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exสิอร หาสาสร์ศรี, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Finite Element Method for Dissolved Oxygen and Biochemical Oxygen Demand in an Open Channel", The 18th Biennial Conference of International Society for Ecological Modelling, 19 - 23 กันยายน 2011, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.นฤชิต ดำปิน, อาจารย์, exศาสตราจารย์ วิทย์ ธารชลานุกิจ, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Fish Growth Model for Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Wastewater Oxidation Pond, Thailand", The 18th Biennial Conference of International Society for Ecological Modelling, 19 - 23 กันยายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2011 exวัชรกร ทองช่วย, inดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Wavelet-Galerkin with Linear and Quadratic Bases for 1D Heat Equation", The 22nd National Graduate Research Conference, 5 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย