การพัฒนา recombinant 3ABC based ELISA เพื่อวินิจฉัยโคที่ติดเชื้อไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยออกจากโคที่ได้รับวัคซีน ภายใต้แผนงานวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยเพื่อควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยใน สุกร และ โค