ระบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการรีไซเคิลพลาสติกจากขวดน้ำมันหล่อที่ใช้แล้ว

Publish Year International Conference 1
2012 exนางสาว ชนิดาภา ด่านยุทธพลชัย, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "The Solubility of Lubricating Oil in Supercritical Carbon Dioxide and Plastics Cleaning", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Economic and Energy Analysis of a Supercritical Carbon Dioxide Extraction Process", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย