การประยุกต์ใช้ซีโอไลต์สังเคราะห์ในการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม