ผลของวิธีการและสภาวะการอบแห้งที่มีต่อสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเนื้อจีจากเนื้อโคโพนยางคำ

  • เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2553 (2552-2553)

  • inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

  • inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, exวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, "แนวทางการใช้ประโยชน์ของกระบือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร", วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 23-30