การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสภายใต้แบบจำลองเพส

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของฝรั่งเศสในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสภายใต้แบบจำลองเพส", การประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 6, 29 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย