การศึกษามาตรการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน ของประเทศ ไทยด้านการเกษตรในประเทศลาว