การศึกษาความหลากหลายและการแพร่กระจายของปลาในแนวปะการัง

Publish Year National Journal 1
2010 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของปลา ดัชนีบ่งบอกความสมบูรณ์ในแนวปะการัง", วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีเก็บรวบรวมตัวอย่างเพื่อจำแนกลักษณะทางอนุกรมวิธานของปลานกขุนทอง", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิืทยาเขตบางเขน, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย