ผลของชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด ชนิดตัวอย่างเลือด และวิธีการตรวจที่มีผลต่อความเข้มข้นของโปรตีนและอัลบูมินของแม่โคนม