การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงไทเทเนียมไดออกไซด์ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยซีเรียมไออน