การแยกเอนไซม์โปรติเอสจาก Bacillus subtilis C4 ที่สามารถลอกกาวไหมให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณสมบัติสมบัติของเอนไซม์

Publish Year International Journal 1
2017 exนางสาว สุณิสา สุวรรณพันธ์, exนายเอกสิทธิ์ ฟูเฟื่องสมบัติ, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A serine protease from newly isolated Bacillus sp. for efficient silk degumming, sericin degrading and colour bleaching activities", International Biodeterioration and Biodegradation, ปีที่ 117, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 141-149
Publish Year National Conference 2
2010 exนางสาวสุณิสา สุวรรณพันธ์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "Isolation and Purification of Sericin Degrading Protease from Degumming Wastewater", the ASEAN Sericulture Coference 2010 , 26 สิงหาคม 2010, จันทบุรี ประเทศไทย
2010 exสุณิสา สุวรรณพันธ์, inดร.ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพร เมธาภัทรกร, อาจารย์, "การทำให้บริสุทธิ์บางส่วนของเอนไซม์โปรติเอสที่ย่อยเซอริซินจาก Bacillus subtilis C4", The 36th Congress on Sciencend Technology of Thailand (STT36) (การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่36 (วทท36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย