การพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกบางชนิดและการศึกษาฤทธิทางชีวภาพ

Publish Year International Journal 1
2012 exKhunnawutmanotham, N, exChimnoi, N, exChampathong, W, exLerdsirisuk, P, exKhotmor, T, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Coronarin D conjugated to methylene homologues of chlorambucil: synthesis and evaluation of their cytotoxicity", JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 374-378
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Novel Coumarin Derivatives With Acetylcholinesterase Inhibitory Activity", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010) , 21 - 23 มกราคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, exNisachon Khunnawutmanotham, exDumrongsak Aryuwananon, exNitirat Chimnoi, exKornkanok Ingkaninan, "Synthesis and Screening for Acetylcholinesterase Inhibitory Activity of Some Novel Coumarin Derivatives", The 4th International Conference on Cutting-Edge Organic Chemistry in Asia, 3 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย