การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบอัลคาลอยด์บางชนิด