การเปรียบเทียบขีดความสามารถทางการเงินของกองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารต่างประเทศก่อนและหลังภาวะวิกฤตทางการเงิน