โครงการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจิตตปัญญา: การใช้แนวคิดจิตตปัญญาในการพัฒนาการสอนและพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาการส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย


แสดงความคิดเห็น

(0)