การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวจิตปัญญาศึกษาเพื่อการส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียน

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมนิสิตในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554(Thailand Research Symposium 2011), 29 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย