ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานและความยึดมั่นผูกพันของพนักงาน", Kasetsart Journal - Social Sciences, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 188-202
Publish Year National Journal 2
2010 exนิธิพรรณ พิทักษ์, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ ความพึงพอใจในงานและความยึดมั่นผูกพัน ของพนักงานระดับบังคับบัญชาในกลุ่มบริษัทพลาสติกอุตสหกรรมแห่งหนึ่ง", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2010, หน้า 112-129
2010 exธัญวรัศมิ์ เพียววาณิช, inดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์, "ภาวะผู้นำ วัฒนธรรมองค์การ จิตวิญญาณองค์การกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของผู้จัดการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)", วารสารวิจัยทรัพยากรมนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 31-40