การศึกษาความสามารถของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการเดาความหมายคำศัพท์เฉพาะทาง (จิตวิทยา)

Publish Year International Journal 2
2005 inนางสาวบุญทอง อิทธิปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ความหมายจากบริบทเพื่ออ้างถึงความศัพท์ทางจิตวิทยา", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 244-248
2005 inนางสาวบุญทอง อิทธิปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using External Context Clues to Infer Psychology Vocabulary", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 26, ฉบับที่ 26, กรกฎาคม - ธันวาคม 2005, หน้า 244-248