การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียราชพฤกษ์ 2549 วิศวกรรมศาสตร์ มก. Vol 70 พ.ย.-ธ.ค. 2552 - ม.ค. 2553