การยับยั้ง RNA polymerase และ protease ในไวรัสหัวเหลืองโดย การคัดเลือก aptamer และพัฒนาการตรวจสอบไวรัสหัวเหลืองด้วย aptamer