การศึกษาความเป็นไปได้โครงการส่งเสริมการผลิต ผลิตภัณฑ์ฮาลาล สำหรับผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, "A FEASIBILITY STUDY OF COLD CHAIN: THE CASE OF JWD PACIFIC CO., LTD.", The 2nd International Conference on Production and Supply Chain Management, 7 - 9 พฤศจิกายน 2013, rome สาธารณรัฐอิตาลี