สภาพอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้นบริเวณศุนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ