การศึกษาความจุของหอยแมลงภู่จากงบออกซิเจนที่ละลายน้ำ ในสภาวะปกติโดยใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunthari Tharapan, inนายอลงกต อินทรชาติ, exPramot Sojisuporn, inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dissolved Oxygen Dispersion Model Within Green Mussel Farming Area in Sri Racha Bay, Chonburi Province, Thailand", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 565-572
Publish Year National Conference 2
2010 exสุนทรี ทารพันธ์, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขคำนวณกระแสน้ำขึ้นน้ำลง โดยปรับเปลี่ยนแอมปลิจูดขององค์ประกอบน้ำขึ้นน้ำลง ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอภิรดี โชคสุชาติ, inดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับอัตราการหายใจของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei ) ขนาดเล็ก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย