การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับคำนวณเกรดออนไลน์ (ขยายเวลา)