โครงการจัดทำอุปกรณ์ทดสอบวัดพลังกล้ามเนื้อขาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์