ผลของการจัดการเรียนการสอนตามแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อการพัฒนาจริยธรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี: กรณีศึกษารายวิชาหลักการแนะแนว

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, "การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย KASET MODEL: กรณีศึกษา วิชาพลวัตในการแนะแนว", การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด” ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย