การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง

Publish Year National Conference 1
2010 inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, "การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาคุณลักษณะจิตตปัญญาและการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนิสิตในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา", การสัมนาเชิงปฏิบัติการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด, 19 สิงหาคม - 20 กันยายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย