การพัฒนาเครื่องมือทดสอบการกระฉอกในภาชนะบรรจุของเหลว

Publish Year International Journal 1
2008 inนายชาคริต สุวรรณจำรัส, อาจารย์, inดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์, inนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์, "Analysis of Fluid-Structure Interaction Effects of Liquid-Filled Container under Drop Testing", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 165-176