การพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์งบออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแปซิฟิก(Litopenaeus Vannamei) แบบเติมอากาศ