การศึกษาผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราจากไส้เดือนดิน (Perionyx excavatus)