การรวบรวมเชื้อพันธุ์และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนบางชนิดในสถานีวิจัยปากช่อง