การทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ร่วมกับสารสกัดพืชในการยับยั้งแมลงศัตรูพืชผัก