การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดินและการขนส่งในกรุงเทพ

Publish Year International Journal 3
2011 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, exSathita Malaitham, "Hedonic Analysis of Residential Property Values in Bangkok: Spatial Dependence and Nonstationarity Effects", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2011, หน้า 886-899
2010 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, "Influence of Urban Rail Transit on House Value: Spatial Hedonic Analysis in Bangkok", Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กันยายน 2010, หน้า 974-984
2009 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, "IMPACT OF TRANSPORT ON APARTMENT RENT IN BANGKOK: Comparative Hedonic Study along Rail and Road Corridors", ATRANS RESEARCH, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009
Publish Year International Conference 2
2010 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, "Spatially Varying Impact of Urban Railway on Residential Property Value in Bangkok", The 12th World Conference on Transport Research Society (WCTRS), 12 - 15 กรกฎาคม 2010, สาธารณรัฐโปรตุเกส
2009 inดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน, รองศาสตราจารย์, exKazuaki Miyamoto, "Measures of Goodness-of-Fit between Spatial Distributions", The 11th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management (CUPUM), 16 - 18 มิถุนายน 2009, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง