การเตรียมคู่มือสำหรับการวัดการมีส่วนร่วมจากภายนอกในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขนาดเลี้ยงเพื่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน