ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilisในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี

Publish Year National Conference 1
2009 exดวงตา โปร่งจิตร, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของตัวหนอนหิ่งห้อยน้ำจืด Luciola aquatilis ในการควบคุมหอยเชอรี่โดยชีววิธี", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 9 "อารักขาพืชไทย เทิดไท้องค์ภูมี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง", 24 - 26 พฤศจิกายน 2009, อุบลราชธานี ประเทศไทย