โครงการการศึกษาศักยภาพของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์