ความหลากหลายของพรรณพืชในระบบนิเวศชายฝั่ง บริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง

Publish Year National Journal 1
2010 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายในลุ่มน้ำคลองกำพวน บริเวณตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 2, ฉบับที่ Special, กันยายน 2010, หน้า 33-45
Publish Year International Conference 1
2010 exนายสันติ สาระพล, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of algae in Khlong Kamphuan watershed, Ranong province, southern of Thailand", The 1st Asia-Oceania Innovation Summit, 12 - 14 ธันวาคม 2010, Tsukuba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2010 exนายสันติ สาระพล, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของสาหร่ายในลุ่มน้ำคลองกำพวน บริเวณตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 24 - 26 มีนาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย