ผลกระทบมาตรการความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศญี่ปุ่นที่มีต่อการส่งออกกล้วยปลอดสารพิษของไทย

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "Impact of Japanese Food Safety on Thai Organic Banana Exports", The 8th SARD Workshop" Interaction between International Retailers and Local Retailers in Emerging Markets" - Retrospect and Prospect for the Future , 26 - 28 พฤศจิกายน 2010, Kobe ญี่ปุ่น