การวัดและแบบจำลองน้ำและธาตุอาหารเชิงพื้นทีในระบบดินและพืชบนพื้นที่ลาดชัน