การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Salmonella, Escherichia coli,และ Campylobacter ในผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภคจากตลาดสดและซุปเปอร์มาเก็ตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใช้วิธี toxin gene-based PCR