การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Campylobacter ในผักสลัดตัดแต่งพร้อมบริโภคจากตลาดสดและซุปเปอร์มาร์เก็ตในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยใช้เทคนิค cdtgene-based multiplex PCR เพื่อการตรวจหายีนที่สร้างสารพิษของเชื้อ