การศึกษาผลกระทบของการค้าสัตว์น้ำจากการที่สหภาพยุโรปจะเริ่มใช้มาตรการ IUU Fishing และประเทศมาเลเซียกำหนดให้ใช้ภาชนะบรรจุสินค้าสัตว์น้ำแบบใหม่ในพื้นที่ IMT-GT