ผลของการบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไลโคปีนของผลพริกขี้หนูแดงพันธุ์ซุปเปอร์ฮ้อท

  • โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • โครงการเดี่ยว

  • 2550 (2549-2550)

  • inดร.อภิตา บุญศิริ

  • inดร.อภิตา บุญศิริ,exอ.ดร.พงษ์นาถ นาถวรานันต์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์