การวิจัยและพัฒนาระบบพยากรณ์โรคเหี่ยวเน่าแดงเพื่อการจัดการโรคของอ้อย