การศึกษาผลตกค้างของสารกำจัดวัชพืชในดิน และอ้อย (อ้อยปลูก)