โครงการวิจัยการพัฒนาเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมในเขตร้อนชื้น

  • โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2554)

  • inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

  • inนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์