โครงการวิจัยความต้องการและความรู้ของชุมชนในการเข้าร่วมการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในเขต ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

  • โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • โครงการเดี่ยว

  • 2552 (2551-2552)

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • inดร.บุษกร ครจำนงค์, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาสังคมและพฤติกรรมศาสตร์